Povinně zveřejňované informace

Název

Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o.

Důvod a způsob založení

Energetické centrum Ústeckého kraje je příspěvková organizace vznikla
dne 08. 08. 2022. Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČO: 17310431

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je:

 • Zavedení a systematizace agendy krajského energetického managementu (KEM).
 • Nastavení energetických standardů s cílem zvýšení hospodárnosti užití energie v energetickém hospodářství objektů v majetku kraje.
 • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie na celkových dodávkách energie do energetického hospodářství objektů v majetku kraje.
 • Zajištění splnění zákonných povinností vztahujících se k Územní energetické koncepci Ústeckého kraje.
 • Spolupráce s Odborem regionálního rozvoje ve vztahu k zajištění zákonné povinnosti při zpracování Strategie rozvoje Ústeckého kraje, zejména v oblasti energetiky.
 • Koordinace činností v oblasti energetiky v regionu směřující k naplnění klimatických cílů a transformace území.
 • Realizace aktivit směřujících k posilování energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu zejména v souladu s aktivitou RePowerEU.
 • Metodická podpora městům a obcím při zavádění SMART konceptů.
 • Metodická podpora městům a obcím při tvorbě energetických plánů a energetických koncepcí.
 • Realizace aktivit směřujících k podpoře rozvoje vodíkové ekonomiky, bezemisní mobility a cirkulární ekonomiky v regionu a na energetickém hospodářství objektů v majetku kraje.

Organizační struktura

ředitel – Ing. Vladimír Skalník

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o.
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Velká hradební 2800, 400 01 Ústí nad Labem-město-Ústí nad Labem-centrum

Telefonní čísla:

ředitel – 608 071 942

Adresa internetových stránek:

www.ecuk.cz

Adresa podatelny:

Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o.
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 657 111

Elektronická adresa podatelny:

ecuk@kr-ustecky.cz

Datová schránka:

j3nrwbe

Úřední hodiny

Po domluvě s asistentkou nebo s ředitelem

Asistentka: Bc. Terezie Kubínová

Telefon: +420 770 176 991

Případné platby lze poukázat

Česká Spořitelna, a.s.

6254556399/0800

IČO

17310431

Žádosti o informace

Z podané žádosti musí být zřejmé, že je určena Energetickému centru Ústeckého kraje, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Bude-li elektronická žádost podána na jinou elektronickou adresu, nebude s ní nakládáno jako s žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.Pokud se žádost týká informace již zveřejněné, lze na ni žadatele odkázat společně s informací, kde lze zveřejněnou informaci získat.

Postup pro vyřízení žádosti a lhůty se dále řídí § 14 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze podat ústně osobně či telefonicky, písemně na adresu podatelny nebo doručením fyzicky na podatelnu. Elektronicky pan a elektronickou adresu podatelny.

Předpisy

……….

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací se řídí sazebníkem Ústeckého kraje.

Vzory licenčních smluv

………….

Výhradní licence

Dosud nebyla poskytnuta.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dosud nevznikla.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

———————————————————————————————————————————————–

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze podat ústně osobně či telefonicky, písemně na adresu podatelny nebo doručením fyzicky na podatelnu. Elektronicky pan a elektronickou adresu podatelny.

Předpisy

……….

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací se řídí sazebníkem Ústeckého kraje.

 

Vzory licenčních smluv

………….

Výhradní licence

Dosud nebyla poskytnuta.

 

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dosud nevznikla.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Otevírací hodiny podatelny:
po      08:00 – 11:00          13:00 – 17:00

út       08:00 – 11:00          13:00 – 14:00

st       08:00 – 11:00          13:00 – 17:00

čt       08:00 – 11:00          13:00 – 14:00

pá      08:00 – 11:00          12:00 – 13:00

 

Na podatelně jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání v analogové podobě a současně dokumenty v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument organizace dále nezpracovává.

Elektronická adresa podatelny: podatelna@ecuk.cz

Identifikátor datové schránky: j3nrwbe

Rozpočet

Dle § 28a) zákona č.250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) vyplývá příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat dokumenty:
– návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (na další dva roky následující po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu)

Rozpočet na rok 2023

  Plán rozpočtu 2024-2025

  Zřizovatel

  Ústecký kraj, IČ: 708 92 156

  Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

  Jsme Energetické centrum Ústeckého kraje

  Velká Hradební 3118/48
  400 01 Ústí nad Labem

  ECUK-budova-adresa

  Kontakt

  Email: office@ecuk.cz

  Tel.: +420 477 078 401

  IČO: 17310431

  ID datové schránky: j3nrwbe

  Provozovna

  Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

  Velká Hradební 2800/54

  Ústí nad Labem, 400 01