Úvod

Hlavním cílem Energetického centra Ústeckého kraje je naplňování Energetické politiky vyplývající z Energetického plánu kraje z roku 2021. Mezi klíčové priority se řadí:

 • zavedení a systematizace agendy krajského energetického managementu,
 • zlepšení hospodárnosti užití energie snižováním energetické náročnosti hospodářství v majetku kraje,
 • zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie na celkových dodávkách energie do energetického hospodářství v majetku kraje,
 • koordinace činností v oblasti energetiky v regionu směřující k naplnění klimatických cílů a transformace území,

 • zajištění pravidelného sběru dat o spotřebě energie a vody na úrovni odběrných míst a dále dle potřeby na úrovni podružných spotřeb v rámci platformy PORTABO,
 • provádění pravidelných i mimořádných analýz získaných dat s návrhy na optimalizaci úrovně energetického hospodářství,
 • zajištění procesu nákupu energetických komodit (zemní plyn, elektrická energie),
 • konzultace a poradenství při zajištění dodávek tepla (jednání s dodavateli tepla).

 • posilování energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu v souladu s koncepty SMART Region,
 • rozvoj komunitní energetiky,
 • podpora rozvoje vodíkové ekonomiky, bezemisní mobility a cirkulární ekonomiky.
 • vytvoření kompletní databáze objektů (možnost kompatibility s Pasportizací),