Informace o dotačním programu Ústeckého kraje, který lze využít také na přípravu projektů se zaměřením na energetiku

12. 1. 2024

Ústecký kraj vyhlásil dotační program „PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2024“

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být obce do 3 000 obyvatel na území Ústeckého kraje.

Podpora se vztahuje na přípravu a vypracování odborné dokumentace, která bude sloužit k realizování záměrů a řešení ve veřejném zájmu, a podpoří plánování a projektovou přípravu obcí, a to včetně např. projektové dokumentace na snížení energetické náročnosti budov, rekonstrukce osvětlení, pasportizace veřejného osvětlení, místní energetické koncepce apod.

Dotaci lze použít za účelem zpracování:

  • Energetického auditu,
  • Projektové dokumentace,
  • Hydrogeologického průzkumu (posudek),
  • Geologický průzkum,
  • Odborné studie (např. územní, technické, regulační),
  • Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů.

Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše dotace je 200 000 Kč.

Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Příjem elektronických žádostí s následným doručením písemností bude zahájen dne 1. února 2024 a ukončen 29. února 2024.

Povinnými přílohami k žádosti o dotaci jsou:

  1. schválení podání žádosti zastupitelstvem obce výpisem z usnesení,
  2. doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) nebo o vedení účtu žadatele/příjemce a jeho čísle, a to v kopii, plátci DPH dokládají smlouvu k účtu zveřejněnému v registru plátců vedeném správcem daně příjemce,
  3. kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem subjektu navenek,
  4. čestné prohlášení plátce DPH.

Veškeré informace jsou uvedené na webu Ústeckého kraje v sekci dotace na této internetové adrese:

DP Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2024: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

Z příkladů získání dotací z minulých let lze uvést např. zpracování Místní energetické koncepce pro Obec Mšené Lázně, kdy bylo dotováno 134 000,00 Kč.

V případě zájmu jsme vám k dispozici pro konzultaci vašeho projektového záměru se zaměřením na energetiku.

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

11.6.2024 - Brunch plný energie, ECUK, Louny 17.6.2024 – Komunální/komunitní energetika (seminář pro obce), MAS Podřipsko, Ledčice 20.6.2024 - ENERGETIKA PRO OBCE KROK ZA KROKEM - OD PRVNÍ...