Vyhlášení výzev Ministerstva průmyslu a obchodu k podávání žádostí o dotace

29. 11. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 3 výzvy na zpracování strategických dokumentů a analýz týkajících se energetiky. Tyto dotace jsou velmi vhodné pro jednotlivé obce či jejich svazky.

Jedná se o následující výzvy:

 1. Zpracování místní energetické koncepce
 2. Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu
 3. Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Metodickou či technickou pomoc a podrobné informace můžete získat od našeho oddělení energetického managementu. Naši energetici vám jsou i v této oblasti k dispozici.

S podáním žádosti o dotaci doporučujeme neotálet, dle zkušeností z již proběhlých výzev byla alokovaná částka i přes její následné navýšení rychle rozebrána.

Co je Místní energetická koncepce (MEK)?

Jedná se o dlouhodobý strategický dokument, který řeší energetiku v obci/regionu. Je podstatným podklad pro všechny budoucí investice do energetiky. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města nebo pro dobrovolné svazky obcí v případě, že to územně dává smysl.

 • mapuje potenciál úspor
 • mapuje potenciál budování nových zdrojů
 • prioritizuje následné kroky
 • obsahuje zásobník projektů

Podpora MPO dosahuje až 95 % všech způsobilých výdajů, v závislosti na velikosti obce či svazku obcí.

Co je energetický management?

Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o investičně nenáročný, systematický a komplexní systém opatření zavedený pro energetické hospodářství obce. Cílem je dosahování úspor energie v rámci celého energetického hospodářství. Používaná zkratka je „EnMS“ či jen „EM“.

Důležité činnosti a aktivity v rámci energetického managementu:

 • analýza současného stavu energetického hospodářství (tzn. zejména budov ve vlastnictví obce), strukturované zaznamenání jednotlivých odběrných míst
 • zavedení systému odečítání údajů o spotřebě energie
 • stanovení potenciálu úspor energie, návrh opatření, provozních či investičních
 • vyhodnocování realizovaných opatření vč. analýz předpokládaných a dosažených úspor
 • možnost tvorby místní energetické koncepce, ať už samostatně nebo v rámci více obcí (např. dobrovolných svazků obcí)

Dotováno je 95 % způsobilých výdajů, maximální výše dotace je 550 000 Kč.

Co je EPC projekt?

Základním principem energetických služeb se zárukou úspor, tedy projektů „EPC“, je schopnost financovat modernizaci energetického hospodářství z budoucích smluvně zaručených úspor nákladů na energie a provoz.

Podstatou metody EPC je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, kdy poskytovatel energetických služeb navrhne renovaci technologických zařízení, navržená opatření zrealizuje a obvykle dokonce uhradí, a zejména smluvně se zaručí, že investované finanční prostředky budou návratné z budoucích úspor provozních nákladů souvisejících s úsporou energie.

Podstatné na poskytování energetických služeb formou projektu EPC jsou podmínky, za kterých je projekt realizován:

 • dodavatel ručí za smluvně sjednaný objem úspor energie,
 • dodavatel přebírá část rizik spojených s dosažením úspor energie a s realizací energeticky úsporných opatření, případně i se splácením investice,
 • investice mohou být spláceny z dosažených úspor provozních nákladů.

Dotace se nevztahuje na realizaci projektu EPC, ale pouze na analýzu vhodnosti aplikace projektu EPC.

Dotováno je 80 % způsobilých výdajů, maximální výše dotace je 500 000 Kč.

Veškeré informace k jednotlivým výzvám lze najít na webu mpo-efekt.cz . Dotace jsou hrazeny z Národního plánu obnovy.

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

11.6.2024 - Brunch plný energie, ECUK, Louny 17.6.2024 – Komunální/komunitní energetika (seminář pro obce), MAS Podřipsko, Ledčice 20.6.2024 - ENERGETIKA PRO OBCE KROK ZA KROKEM - OD PRVNÍ...