Podmínky ochrany osobních údajů

Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

Správcem Vašich osobních údajů je organizace Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 173 104 31, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01, datová schránka: j3nrwbe (v následujícím textu také jen jako „organizace“).

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

 

Pro problematiku ochrany osobních údajů jsme dále zřídili speciální pracovní pozici – pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je odborníkem, který dohlíží na to, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak nám to ukládá aktuální legislativa. V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na pověřence, kterým je Ing. Zuzana Slámová, a to následujícími způsoby:

 • poštou na adrese organizace
 • e-mailem na e-mailové adrese slamova@ecuk.cz,

 

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz.

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracováváme.
 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.
 • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k vašim údajům, šifrování a další technické i fyzické způsoby zabezpečení.

Pod následujícími odkazy nejdete dokumenty, které shrnují podmínky spojené s ochranou vašich osobních údajů, pokud jste:

 1. zaměstnancem naší organizace
 2. uchazečem o zaměstnání v naší organizaci
 3. bývalým zaměstnancem naší organizace
 4. smluvním partnerem naší organizace
 5. zaměstnancem, který poskytl souhlas se zpracováním o.ú. pro účely čipové karty DPÚK
 6. zaměstnancem, který poskytl souhlas se zpracováním o.ú. pro účely Ticket Restaurant® Card

Seznam externích zpracovatelů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Organizace. Pokud je zpracování osobních údajů založené na právním základě, na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech Organizace, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími zpracovateli a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Organizaci provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy nebo jiného právního aktu o zpracování osobních údajů.

 

Organizace v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto zpracovatelům:

 • Ústeckému kraji – pro provozování elektronické spisové služby eSpis
 • Externím spolupracovníkům organizace a dodavatelům za účelem plnění smlouvy (BOZP, pracovně lékařské služby apod.)
 • Poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku
 • Poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací
 • Exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků.

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Jsme Energetické centrum Ústeckého kraje

provozovna: Velká Hradební 2800/54 
400 01 Ústí nad Labem 

sídlo: Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

ECUK-budova-adresa

Kontakt

Email: office@ecuk.cz

Tel.: +420 477 078 401

IČO: 17310431

ID datové schránky: j3nrwbe

Provozovna

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Velká Hradební 2800/54

Ústí nad Labem, 400 01